Mérker 2007 kereskedelmi és fővállalkozó zrt. Ipari irányítás- és méréstechnikai eszközök, installációs termékek nagykereskedelme

ENGLISH
Termékek
Akciós termékek Újdonságok

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

  

Jelen Általános Üzleti Feltételek a MÉRKER 2007 Kereskedelmi Fővállalkozó Zrt. (a továbbiakban MÉRKER 2007 Zrt.) általrténő értékesítések során alkalmazott eladási és sllítási feltételek összességét tartalmazza. A Vevő ettől elté Általános Szerződési Feltételei vagy egb korlátosai a MÉRKER 2007 Zrt. felé nem érvényesek, kivéve abban az esetben, ha ahhoz a MÉRKER 2007 Zrt. ísban hozzájárul. A felek folyamatos, hosszabb távú együttműködése esetén a MÉRKER 2007 Zrt. keretszerződés kötésével lehevé teszi az Általános Száltási Feltételektől esetennti megrendelések esetén rténő automatikus eltérést. Keretszerződés kötésével egb kedvezmények is elérhetővé válnak.  Jelen Általános Üzleti Feltételek területi hatálya a Magyar Köztársaság területe.

Szolgáltató Adatai:

 • Név: MÉRKER 2007 Zrt.
 • Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 96.
 • Telephely: 1147 Budapest, Fűrész u. 106.; 3300 Eger, Kistályai út 14.
 • Telefonszáma: +36 (1) 273 4600
 • Faxszáma: +36 (1) 273 4601
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045047
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
 • Adószám: 13232577-2-42

 1. Ajánlatok, megrendelések 
   
  A Mérker webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára. Az árak, készletinformációk csak regisztráció után érhetőek el. A MÉRKER 2007 Zrt. megrendelést csak ísban vagy a webshopon keresztül fogad el. A Vevő rekszik arra, hogy ajánlatréseit, megrendeseit pontosan specifikálva, időben eljuttassa a MÉRKER 2007 Zrt. felé. A MÉRKER 2007 Zrt. a brkezett megrendeléseket rövid határidőn belül Vevő felé a megrendeléssel azonos módon visszaigazolja (elektronikus megrendelésnél visszaigazoló e-mailt küld). Amennyiben a MÉRKER 2007 Zrt. nem tudja Vevő megrendelését teljesíteni, úgy erről a tudomására jutást köveen köteles őt rövid határidőn belül, a megrendeléssel azonos don értesíteni. Vevő megrendelései a MÉRKER 2007 Zrt. smára a MÉRKER 2007 Zrt. ísbeli, vagy nyomtatott visszaigazolásával (smla, vagy sllevél is ide tartoznak) válnak kötelező érnyűvé. Ettől a feltétell való bármilyen eltérés csak a Felek lön erre inyuló ísbeli megállaposa alapján lehetséges.
   
 2. Elállás
  A Vevői megrendelés dosítása vagy lemondása a Vevő részéről kizárólag ísban lehetséges. A megrendelést törölni raktárszleti termékek esetében  a  megrendelés  tumál  smított  24  órán belül  korlátozás  néll  lehetséges,  megrendeléstől  számított  24 órán túli lemondás esetében 20%-os stronódíj kerül felsmításra a Vevő részére. Amennyiben a rendelés nem-raktárszleti anyagra vagy egyedi termékre vonatkozik, a MÉRKER 2007 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a nem elhárítható felmerült költségeit teljes mérkben a Vevőre hárítsa.
   
 3. Vételár és fizetési  feltételek
  Vételáron a Vevő által megrendelésben feltüntetett szállítási módnak megfelelően az áru a MÉRKER 2007 Zrt. által feltüntetett és a vevő által választott bármelyik telephelyen átvehető,  vagy 24 órán belül a helyszínre kiszállítjuk. MÉRKER 2007 Zrt. által megjelölt telephelyen átvett termék, csomagolás nélküli, a mindenkor érnyes jogszabályokban szabályozott forgalmi adó lküli ára értendő. A Vevő a MÉRKER 2007 Zrt. által kínált fizetési módok közül választhat, amelyet megrendeléskor kell jeleznie a MÉRKER 2007 Zrt. felé. A MÉRKER 2007 Zrt. által eladott áruk átvételét Vevő szabálysze aláírásával, valamint az áttel dátumával kell igazolja a MÉRKER 2007 Zrt. által kibocsátott sllílevélen. A MÉRKER 2007 Zrt. a sllevél alapján állítja ki a smlát és ezt köveen postázza a Vevő részére. A fizetés dját a Vevő részére adott eseti visszaigazolásban adja meg a MÉRKER 2007 Zrt. Késedelmes fizetés esetén a MÉRKER 2007 Zrt-nek joban áll sedelmi kamatot kiterhelni a Vevő fe, amelynek mérke a Ptk- ban meghatározottak szerint: a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 7%. Késedelem esetén a MÉRKER 2007 Zrt. fenntartja a további teljesítéstől való elállás jot, ezen túlmeen a szerződéses jogviszonyl ere tartosok azonnal esedékessé válnak. Fizetési határi lejárta utáni tartozás esetén a MÉRKER 2007 Zrt- nek joban áll a Vevő időközbeni árurendeléseit visszautasítani, illetve joban áll a késedelmes a Vevőtől a továbbiakban csak szpénzbenrténő teljesítést elfogadni. Minden fizetést, előleget vagy előzetes fizetéseket forgalmi adóval egtt kell teljesíteni. A fizetések csak azt köveen válnak teljesítetté, amikor a teljes, esetleges késedelmi kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel felmerülő költségekkel is megvelt összeg a MÉRKER 2007 Zrt. banksmláján (MKB: 10300002-10359982-49020020) rendelkezésre áll.  A Vevő visszatartási joga kizárt. A Vevő csak nem vitatott vagy jogerős követeléseket számíthat be.
   
 4. Teljesítés
  Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg egymással, az árukat a MÉRKER 2007 Zrt. a saját telephelyén adja át importált anyagok esetében már vámkezelten. A Vevő köteles a megrendelt áru elsltásáról maga gondoskod ni. A Vevő a járművet a megadott sllítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy az áru járműbe rténő berakására elegen i álljon rendelkezésre. Amennyiben a  MÉRKER 2007 Zrt.  a  Vevő  mére szállítja  le  az  árut,  úgy  eltémellapodás hiányában a Vevő köteles gondoskodni az áru lerakásához szükséges eszközökről. A MÉRKER 2007 Zrt. ingyenesen sllít ki 20 ezer HUF napi rendelési érték felett (kivéve túlméretes sllítmányok esetén), alatta sllítási költség kerül felsmításra. Külső sllítmányozóval rténő sllítás esetén a Vevő a sllítmányo gl nem az egyes terkek, hanem egy küldemény áttere kötelezi magát. A küldemény komplettségére vonatko esetleges reklamációjával a MÉRKER 2007 Zrt-hez fordulhat (tel: 36-1-273-4600, ill. fax: 36-1-273-4601) fordulhat a ldemény áttel smított 24 órán belül.  Ha a Vevő a teljesítés napján az árut nem veszi át, azt a MÉRKER 2007 Zrt. a Vevő kockázatára és költségére tárolja, a tárolási díj külön felsmítása mellett. Amennyiben a Vevő saját maga kívánta a megrendelt termékeket elsltani a MÉRKER 2007 Zrt. telephelyéről, de azt a szleten lévő áru esetében 2 napon belül, illetve az áru beérkezéséről szóló kiértesítést köveen 2 napon belül nem teszi meg akkor a MÉRKER 2007 Zrt. külön értesítés nélkül lesllítja és kiszámlázza azt a Vevő telephelyére. Vevő a Vevői kisltási adatlaponköteles megadni az általa megrendelt termékek átvétere jogosult személyek adatait. Amennyiben a személyekben - vagy azok adataiban - változás áll be, úgy Vevő köteles arról MÉRKER 2007 Zrt.-t haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásál ere esetleges kárort és jogi következményeiért  MÉRKER 2007 Zrt. nem vállal felelősséget. Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak hagyományos csomagolással értendők. A veszélyes áruk csomagolása az erre vonatko hivatkost tartalmazza. A Vevő rére adott olyan csomagolás, amely a hagyományos csomagolástól eltér, ártöbbletet von maga után. A MÉRKER 2007 Zrt. a csomagolóanyagot semmilyen esetben nem veszi vissza. A Vevő nem jogosult a megvásárolt árukat átcsomagolni, átszerelni, bármilyen egyéb, más módon átalatást grehajtani rajta. A Vevő kívánságára a MÉRKER 2007 Zrt. technikai szaktanácsadással szolgál az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatban. A kábelek értékesítésénél a sltáshoz felhasznált fa és m kábeldobok esetében a „Mérker 2007 Zrt. kábeldob forgalmazási szabályzat”-ban foglaltak a mérvadóak.
   
 5. Tulajdonviszonyok
  A MÉRKER 2007 Zrt. által a Vevő részére átadott szerződéses termékek a telár a Vevő általi teljes kiegyenlítéig a MÉRKER 2007 Zrt. tulajdonában maradnak. A MÉRKER 2007 Zrt-nek joban áll a tulajdonjog fenntartással átadott  árut  póthatári kitűzése  és  a  szerződéstől  való elállás nélkül a Vevőtől visszakövetelni, amennyiben a Vevő a MÉRKER 2007 Zrt- vel  szemben fennálló kötelezettségei  teljesítésével  késedelembe esik. A tulajdonjog fenntartása alatt átadott áru visszatele akkor jelenti egyben a szerződéstől való elállást is, ha a MÉRKER 2007 Zrt. erről kifejezetten ísban nyilatkozik. Mindaddig, amíg a MÉRKER 2007 Zrt-vel szembeni kötelezettségeit szabályszerűen teljesíti, Vevő jogosult arra, hogy a rendes üzletmenet keretében rendelkezzen a tulajdonjog-fenntartással átadott áru felett. A Vevő saját költségére köteles az árut gondosan kezelni, zl, nedvességl, lopástól óvni. Ha szükséges, karbantartási és fegyeleti tevékenységet köteles saját költségére megfelelő iben geztetni. A Vevő nem jogosult azonban az ilyen áru elzálogosítására, biztosítéki tulajdon átruházására, vagy egyéb megterhelésekre.
   
 6. Reklamác és Szavatossági igények bejelentése
  Vevő az áru áttelekor a sllevél szerint tételes áttelre kötelezett. (Külső sllítmányo esetében 24 órán belül kell az esetleges eltérést jelezni MÉRKER 2007 Zrt. részére.) Az áru megrendelés szerinti hiánytalan áttelét aláísával és/vagy bélyegzőjével igazolja a sllevélen. A szavatossági igényeket a MÉRKER 2007 Zrt. csak akkor veszi figyelembe, ha azok megtételére haladéktalanul legsőbb azonban az áru áttet követő 8 naptári napon belül – ísban, a bizonylatok, esetleges minták, csomagolási jegyzékek megküldésével, valamint a számlasm, a smla tuma megadásával kerül sor. Rejtett hibák esetén az ísbeli kifosolást a hiba megállapítását köveen haladéktalanul, legsőbb azonban az áru Vevőhöz történt brkezésél smított 1 hónapon belül kell megtenni. A rnyileg előírt elévülési határidők változatlanul fennmaradnak. Rejtett hiba esetén a Vevőnek kell bizontania, hogy az adott esetben rejtett hibáról van szó.
   
 7. Szavatosság
  A jelen Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően megtett és indokolt kifosolások esetén a MÉRKER 2007 Zrt. pótsllításra jogosult. Amennyiben Vevő lemond a pótsllításra vonatko jogáról vagy ha a pótsllítás méltányos határidőn belül nem rténik meg, ill. ha a cserent érkezett áru ismételten hibás, akkor Vevő választása szerint követelheti a telár lesllítását vagy a szerződéstől elállhat. A MÉRKER 2007 Zrt-t. nem terheli felelősség és nem köteles vissrut elfogadni, ha a minőségi hiba arra vezethető vissza, hogy a megrendelő az árut nem megfelelően tárolta vagy sllította. A MÉRKER 2007 Zrt. elfogad visszárut, amennyiben az áru hibás és a hiba nem az áru Vevő általi áttelét köveen keletkezett.
   
 8. A termékek felhasználása Vevő által
  A MÉRKER 2007 Zrt. által forgalmazott termékek elsősorban mérés- és irányítástechnikai termékek ipari célra szolgálnak és hacsak eltémegjelölés  nincs  a  termék-mkén,  vagy  a MÉRKER 2007 Zrt. katalógusában, nem használhak bármely más célra. Vevő kifejezetten kijelenti és garantálja a MÉRKER 2007 Zrt. felé, hogy valamennyi, a MÉRKER 2007 Zrt-l beszerzett árut megfelelően fog használni és forgalmazni és/vagy az ezekkel előállított árukat is a szakterületen járatos, értelmes ember gyakorlatának megfelelően, szigoösszhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt köveen érnybe lépő rnyekkel és szabályokkal használja és forgalmazza. Nem lehet kifogás tárgya a Vevő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan ulag felhozott igényre való hivatkosa, melyet előzetesen mint sllítási/teljesítési feltételt nem írt elő, vagy nem kötött ki. A Vevő felelőssége meggyőződni arról, hogy a vásárolt termék a veszélyes anyagok kategóriájába tartozik-e, illetve hogy rendelkezik-e ezen anyagok felhasználására, forgalmazására vonatko hatósági engedéllyel. A Vevő beleegyezik a MÉRKER 2007 Zrt. és alkalmazottai, ügykei, jogudjai, tisztviselői és engedményesei kártalanításába és minden felelősség alóli mentesítésébe, amelyek a MÉRKER 2007 Zrt-t érhetik, olyan hanyagságra, kártérítési felelősségre és szerződésszegésre alapozott igények eredményent, amelyet a Vevő és alkalmazottjai, ügykei, jogutódjai, tisztviselői, engedményesei, a Vevő ügyfelei, végfelhasználói, kisegítő személyzete vagy a MÉRKER 2007 Zrt. által forgalmazott termékek felhasználásál következően közvetett vagy közvetlen don harmadik felek emelnek a MÉRKER 2007 Zrt-vel szemben, vagy amelynek oka a Vevő kötelezettségeinek elmulasztása.
   
 9. Vis major és szerződést gátló tényezők
  Mindennemű vis major, előre nem látható üzemi, közlekedési, vagy sllítási zavarok, tűzkárok, áradások stb. illetve hatósági rendelkezések, amelyek nem a teljesítésre kötelezett félnek róhak fel, mentesítik a MÉRKER 2007 Zrt-t a sllítási kötelezettség alól.
   
 10. Érvényesgi záradék, rói illetékesség
  Amennyiben jelen Általános Szállítási Feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének hatályosságát. Az érvénytelennek bizonyult rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az ezzel erni kívánt gazdasági célkitűzés - amennyiben lehetséges - elérhevé váljék. Azokban a rdésekben, amelyekben jelen szerződés nem rendelkezik, a Polri Törnykönyvben foglaltak az inyadóak. A felek az egymás közötti jogvita tárgyában elsősorban egyeztetni és megállaposrarekedni kötelesek. A MÉRKER 2007 Zrt. által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített eladásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita, amelyet a felek egymás közötti mellapossal rendezni nem tudnak, a MÉRKER 2007 Zrt. mindenkori székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.